Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Verthus NV
Maatschappelijke zetel:
Verthus nv
Edewallestraat 94
8610 Kortemark
België


Telefoon: +32 (0) 51 650169
Bereikbaarheid:

Dinsdag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 tot 18:00 uur

Zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur

Zondag van 9:00 uur tot 12:00 uur

Maandag van 13:00 tot 18:00 uur

Gesloten: maandagvoormiddag, zondagnamiddag en feestdagen


E-mailadres: klantenservice@verthus.be
BTW en ondernemingsnummer: 0475.857.749


De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.verthus.be en op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Verthus nv is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.
 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

Aankoop en Betaling

 • De overeenkomst tussen Verthus nv en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Verthus nv gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • Verthus nv behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders..
 • Verthus nv bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht..
 • Betaling van producten gekocht bij Verthus nv geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving (bankgiro) of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
 • In geval van niet tijdige betaling is Verthus nv bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Het aanbod

 • Verthus verkoopt via zijn webshop enkel fysieke producten. Er worden op deze wijze geen dienstenovereenkomsten gesloten.
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de productfiche vermeld.
 • Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Verthus gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Verthus niet. Zo zal Verthus niet gehouden zijn tot de uitvoering van een overeenkomst waarin producten per vergissing of door een technische fout aangeboden werden aan een kennelijk te lage prijs. 

Levering en Levertijden

 • De door Verthus nv opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen finale termijnen.
 • De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • Verthus nv levert in volgende landen: België & Nederland - andere landen op aanvraag
 • Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van de Koerierdienst kan u vinden op volgende website: www.postnl.be of gls.be
 • De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Verthusnv is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Verthus nv doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Verthus nv u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door Verthus nv voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat Verthus nv op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Verthus nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij Verthus nv heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 31 mei 2014, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.

  U kunt de wetgeving hieromtrent hier raadplegen: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.VI.47

  Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 • U kunt het officieel herroepingsformulier hier downloaden: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek annuleren, retourneren en ruilen op onze website. 
 • De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • Verthus nv betaalt u het complete aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. 
  Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • De goederen dienen terug gestuurd te worden samen met het ingevulde retourdocument dat u hier kunt downloaden.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
  • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van zeven werkdagen.
  • Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd’s, dvd’s, software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  • Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
  • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
   Verthus nv
   Poort 6
   Edewallestraat 96
   8610 Kortemark 

Garantiebepalingen

 • De wettelijke garantie volgens de wet van 01/09/2014 kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed.

 • De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.

  Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt er verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat.

  Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet u als consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.

  De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

 • Indien u problemen ondervindt met een artikel neemt u best contact op met Verthus nv zodat de medewerkers u de nodige toelichtingen kunnen geven hoe dit euvel zo snel mogelijk kan worden opgelost. Indien de goederen voor reparatie naar ons moeten worden gestuurd zullen de kosten om het artikel naar ons te sturen voor rekening zijn van de klant. De reparatie alsook de daarbij horende transportkosten zijn voor rekening van Verthus nv. Indien het niet meer mogelijk is een artikel te repareren, zal dit door een gelijkwaardig artikel worden vervangen. Een restitutie zal in geen enkel geval mogelijk zijn.

  Let wel dat de garantie komt te vervallen indien er "opzettelijk" schade werd toegebracht of indien het product zich niet meer in originele staat bevindt. Garantie valt ook niet te verwarren met slijtage.

Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
  • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Verthus nv te melden.
  • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Verthus nv.
  • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Verthus nv.

Overmacht

 • We zijn niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het Verthus nv onmogelijk of erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om onze verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties of noodweer, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers van ons bedrijf of andere bedrijven, brand, telecompannes, bugs in software van derden, wateroverlast, bliksem explosies, instortingen evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten onze redelijke controlemacht valt.
 • Onder overmacht ook wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Verthus nv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verthus nv niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Verthus nv heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verthus nv haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verthus nv opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verthus nv niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. Met uitzondering van de prijzen bij de inlog voor B2B klanten. Hier worden de prijzen uitgedrukt in Euro's en zijn deze exclusief BTW maar inclusief Recupel, BEBAT, Rectyre en Reprobel. De verzendkosten worden apart vermeld.
 • Als Verthus nv met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Verthus nv niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Verthus nv of rechthoudende derden. 

Preventie namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars.

Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be.

Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Verthus nv behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Verthus nv, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht of via http://ec.europa.eu/odr/ 
 • De consument kan een klacht indienen via het e-mailadres klantenservice@verthus.be of volgens de wetgeving van de Europese Commissie via de procedure dat beschikbaar is via de website http://ec.europa.eu/odr/. Via deze weg is het mogelijk om als consument om op nationaal niveau en grensoverschrijdend niveau ondeling geschillen op een snelle en efficiënte wijze op te lossen. Hiervoor zijn 4 stappen opgezet:
  • Consument vult een klantenformulier in
  • In onderling overleg wordt een geschillenorgaan gekozen
  • De klacht wordt door het geschillenorgaan behandeld
  • De klacht wordt afgerond en het geschillenorgaan deelt het resultaat mee. Meestal neemt de procedure hiervoor 90 dagen in beslag.
 •  Verthus is lid van BeCommerce en onderschrijft op die manier ook de gedragscode van BeCommerce. Een kopie van deze gedragscode is verkrijgbaar via de link https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf  Wanneer de klant een geschil heeft met Verthus, heeft hij altijd de mogelijkheid om raad te vragen of een klacht neer te leggen bij BeCommerce via www.becommerce.be 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
Verthus nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Verthus nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
Verthus nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. 
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Verthus nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Verthus nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
Verthus nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.